Privacybeleid

I. Algemene gegevens:

Aan de hand van dit privacy beleid willen wij u zo goed mogelijk informeren, op de hoogte brengen welke gegevens bij uw bezoek van onze website, bij het invullen van het contactformulier, het solliciteren per post, mail of online en het afsluiten van overeenkomst verzameld en/of bewaard worden, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt.

De verzamelde gegevens worden door ons op een zorgvuldige, discrete manier behandeld en adequaat beveiligd bij de verwerking, dit in overeenstemming met de vigerende wetgeving in België.

QUALITY BVBA vindt het belangrijk de door de wetgever gehanteerde termen goed en in verstaanbare taal uit te leggen, daarom worden in dit privacy beleid verschillende juridische termen extra uitgelegd.

a. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die instaat voor het verzamelen en het verwerken van de persoonsgegevens.

Hierbij is het uitermate belangrijk dat wij, als verwerkingsverantwoordelijke steeds bereikbaar zijn voor eventuele vragen en opmerkingen betreffende dit privacy beleid, onze gegevens kan u hier terugvinden:

QUALITY BVBA
Meersstraat 76A te 8790 Waregem
KBO: 0843.622.163
Tel.: +32 56 96.01.30
Mail: info@quality-jobs.be

b. Betrokkene
De betrokkene is een levende natuurlijke persoon die aan de hand van persoonsgegevens op een directe of indirecte manier kan worden geïdentificeerd. Het betreft onder meer en niet limitatief volgende personen:

 • Bezoeker: De persoon of onderneming die onze website bezoekt en/of actief zijn gegevens meegeeft via mail, telefoon, contactformulier of op enige andere wijze.
 • Kandidaat: De persoon die zich aanmeldt om door ons begeleid te worden in de zoektocht naar werk, al dan niet als uitzendkracht.
 • Sollicitant: De persoon die solliciteert voor een tewerkstelling als uitzendkracht bij één of meerdere van onze klanten.
 • Prospect: De persoon of onderneming die aan ons informatie of offertes opvraagt voor al of niet verdere samenwerking.
 • Opdrachtgever: De persoon of onderneming die met ons een contractuele overeenkomst voor uitzendarbeid heeft afgesloten.
 • Leverancier: De persoon of onderneming die met een contract tot levering van goederen en/of diensten heeft afgesloten.

c. Toepasselijk recht
De verwerking van de persoonsgegevens binnen QUALITY BVBA is aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens onderworpen.

II. Verzameling van persoonsgegevens:

a. Definitie persoonsgegevens
Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens of informatie te worden verstaan die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen.

b. Het gebruik van onze website en toepassingen.
Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op verschillende manieren:

 1. De persoonsgegevens worden door u zelf meegedeeld (vb. het contactformulier…)
 2. Automatische verzameling van persoonsgegevens, louter door bezoek van onze website.

De verschillende manieren van verzameling van persoonsgegevens zijn natuurlijk onderworpen aan eigen specifieke bepalingen en voorwaarden in de privacywetgeving. Daarom is het belangrijk dat de verschillen tussen voormelde manieren van verzameling geduid worden.

1. De gegevens worden door de betrokkene zelf meegedeeld.
Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze onlinediensten (het gebruik van het contactformulier, rechtstreeks gebruik van ons e-mailadres, telefonisch contact…) en dienen door uzelf aan ons meegedeeld te worden. Afhankelijk van de dienst die u wenst te gebruiken, kunnen volgende categorieën van gegevens worden gevraagd:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), e-mail, identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke.
 • Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid: BTW-nummer
 • Activiteit en betrekking: De ondernemingsactiviteit van de klant/opdrachtgever, met inbegrip van de bedrijfsspecifieke risico’s

De door u verstrekte gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor u, als gebruiker de toegang tot onze diensten te ontzeggen.

2. Automatische verzameling van persoonsgegevens.
Aan de hand van cookies en tracking-technologieën worden verschillende persoons- en andere gegevens op een geautomatiseerde wijze verzameld, dit gewoon door een bezoek aan onze website:

 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, verbindingsmomenten, …
 • Elektronische lokalisatiegegevens: Benadering van locatie, omgeving,…
 • Surfgedrag: Welke pagina’s worden bekeken, hoe lang wordt een webpagina bekeken, clicks, hits,…
 • Via welk kanaal wordt onze website bezocht: Zoektermen, via welke webpagina onze website wordt bezocht
 • Welk toestel wordt gebruikt: Pc, smartphone, tablet, …
 • Welke systeemsoftware wordt gebruikt: Windows, Android, Apple, …
 • Welke browser wordt gebruikt: IE, Mozilla, Chrome,…

Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen dus niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor een identificatie van de betrokkene voor de verwerkingsverantwoordelijke niet mogelijk is.
Uiteraard wordt, indien nodig, op basis van de Telecommunicatiewet expliciet uw toestemming voor het gebruik van cookies en tracking-technologie gevraagd. Dit aan de hand van ons cookiebeleid zoals weergegeven op onze website.

c. Contractuele relatie
Bij het afsluiten van een overeenkomst tussen partijen kunnen verschillende gegevens opgevraagd en/of verzameld worden die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen afsluiten, dit betreffen volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), e-mail, identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke
 • Financiële identificatiegegevens: Identificatie– en bankrekeningnummers,
 • Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid: BTW-nummer
 • Activiteit en betrekking: De ondernemingsactiviteit van de klant/opdrachtgever, met inbegrip van de bedrijfsspecifieke risico’s

Zonder deze gegevens is er geen mogelijkheid tot het afsluiten van enige overeenkomst, daarom dienen door u verstrekte gegevens correct en volledig zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor de overeenkomst te verbreken en maken wij reeds voorbehoud voor schade.

d. Prospecten
Alvorens een offerte of prijsvoorstel door QUALITY BVBA kan worden opgesteld, dienen wij te beschikken over volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), e-mail, identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke
 • Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid: BTW-nummer
 • Activiteit en betrekking: De ondernemingsactiviteit van de klant/opdrachtgever, met inbegrip van de bedrijfsspecifieke risico’s

e. Sollicitanten
Wanneer u zich aanmeldt als uitzendkracht of als sollicitant voor een specifieke vacature, kunnen uw persoonsgegevens door QUALITY BVBA opgevraagd en/of verzameld worden. Deze gegevens zijn dienstig om u een uitzendcontract aan te bieden, u te selecteren en voor te stellen aan onze klanten, na te gaan of u in aanmerking komt voor een vacature, …. Dit betreffen volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), e-mail, identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke
 • Identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, uitgegeven door de overheid: Identiteitskaartnummer, paspoortnummer.
 • Persoonlijke bijzonderheden: Leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.
 • Fysieke beschrijving: Grootte, gewicht, onderscheidende kenmerken
 • Bijzonderheden betreffende de andere familie– of gezinsleden: Kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin.
 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses: Hobby’s, sport, andere interesses
 • Gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen en straffen: Veroordelingen en straffen (indien relevant voor vacature)
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid: Handicap of gebrek, dieet; andere bijzondere vereisten in verband met de gezondheid belangrijk voor de uitoefening van de job
 • Academische curriculum: Overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde cursussen, beoogde diploma’s, examenresultaten, overige behaalde diploma’s.
 • Beroepsbekwaamheid: Getuigschriften en beroepsopleidingen, speciale licenties (bestuurder, ...)
 • Professionele ervaring: Beroepsinteresses, specialisatieonderwerpen.
 • Huidige betrekking: Werkgever, titel en beschrijving van de functie, graad, datum van aanwerving, werkplaats, specialisatie of type onderneming, arbeidsmodaliteiten en –voorwaarden, vroegere functies en voorafgaande ervaring bij de huidige werkgever
 • Beëindiging van de betrekking: Datum van vertrek, reden van het vertrek, gegeven opzegtermijn, beëindigingsvoorwaarden
 • Loopbaan: Vorige betrekkingen en werkgevers, periodes zonder betrekking, dienstplicht
 • Rijksregisternummer: Rijksregisternummer
 • Afbeeldingen: Fotografische opname, digitale foto’s, …

Zonder bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij u niet als uitzendkracht of sollicitant aanvaarden, gezien uw gegevens dienstig zijn om na te gaan of u in aanmerking komt voor een bepaalde functie of wij u een bepaalde job (als uitzendkracht) kunnen aanbieden. Deze gegevens worden verzameld op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, dit op het ogenblik van inschrijving/sollicitatie op één van onze kantoren of online mededeling van uw gegevens.

Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor de bemiddeling te verbreken en maken wij reeds voorbehoud voor schade.

d. Geen verwerking van gevoelige persoonsgegevens

Zoals de wet voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens zoals de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een vakvereniging door ons verwerkt.

III. Doeleinden van verwerking

a. Definitie
Onder de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden, verstaan wij elke verwerking die betrekking heeft op het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

b. Doeleinden bij het gebruik van onze website

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.b van onderhavige policy is noodzakelijk voor het bereiken onze gerechtvaardigde doeleinden:

1. Commerciële opvolging
Wanneer u ons contacteert worden uw gegevens verwerkt om u te kunnen antwoorden, prijsoffertes op te maken, uit te nodigen voor een gesprek …

Na het overmaken van ons aanbod, kunnen wij u contacteren om te peilen naar uw verdere interesse in ons aanbod.

Geen andere berichten worden verstuurd noch wordt u opgenomen in een mailinglijst zonder uw toestemming.

c. Doeleinden van de verwerking bij contractuele relatie
De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.c van onderhavige policy is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

1. Klantenbeheer

De verwerking van de gegevens van onze klanten is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, deze uitvoering op te volgen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd.

2. Leveranciersbeheer
Het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers. De prospectie van mogelijke leveranciers en hun evaluatie.

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.c van onderhavige policy gebeurt ook op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Deze verwerking stelt ons in staat om nieuwe concepten of handelswijzen te ontwikkelen, een commerciële opvolging te voorzien als bijkomende service, onze marketingacties te evalueren en zo nodig te innoveren.

1. Commerciële opvolging
Na het uitvoeren van onze overeenkomst, kunnen wij u contacteren om te peilen naar uw tevredenheid, eventuele opmerkingen, uw bereidheid tot het schrijven van een recensie of ons te beoordelen...

2. Direct Marketing
Per telefoon, per mail of andere media klanten op de hoogte houden van ons aanbod, acties en promoties.

Evident kan u zich te allen tijde kosteloos uitschrijven.

Niet enkel zijn de door u meegedeelde persoonsgegevens noodzakelijk voor opmaak en uitvoering van de overeenkomst of onze gerechtvaardigde belangen, ook is het onze wettelijke verplichting op grond van de sociale en fiscale wetgeving om bepaalde verwerkingen uit te voeren.

d. Doeleinden van de verwerking bij prospecten
De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.d van onderhavige policy gebeurt ook op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Deze verwerking stelt ons in staat om nieuwe potentiële klanten in te lichten van ons aanbod, een commerciële opvolging te voorzien als bijkomende service, ….

1. Commerciële opvolging
Uw gegevens worden enkel gebruikt om u te contacteren betreffende ons aanbod. Na het overmaken van onze aanbieding en/of offerte, kunnen wij u contacteren om te peilen naar uw verdere interesse in ons aanbod.

Geen andere berichten worden verstuurd.

2. Direct Marketing

Wanneer u uw toestemming tot direct marketing heeft gegeven kan u worden opgenomen in een marketinglijst en wordt u per telefoon, per mail of andere media op de hoogte gehouden van ons aanbod, acties en promoties.

Evident kan u zich te allen tijde kosteloos uitschrijven.

e. Doeleinden van de verwerking bij sollicitanten
De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.e van onderhavige policy gebeurt op grond van uw toestemming.

1. Rekrutering en selectie.

Opname van uw kandidatuur met bijhorende persoonsgegevens in onze HR-database, die we doorzoeken om geschikte kandidaten te selecteren voor de functies waarvoor wij rekruteren of voor te stellen aan onze opdrachtgevers.

Aan de hand van de door u, aan ons, ter beschikking gestelde gegevens kunnen wij bepalen of al dan niet geschikt als kandidaat. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van testen die wij bij u afnemen.

2. Direct marketing
Als wij op interessante vacatures botsen, die geschikt zijn voor uw profiel en voorkeuren zullen wij u via telefoon, sms of andere media contacteren.

f. Kwaliteit en belangenafweging

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren.

Bij de verzameling en verwerking van de beschikbare persoonsgegevens houden wij ons voor enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die dienend zijn voor het bereiken van onze verwerkingsdoeleinden. Geen overmatige gegevens noch gegevens die “ooit wel” eens van toepassing zouden kunnen zijn worden door ons verzameld of verwerkt.

IV. Bewaartermijn gegevens


De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan:

 1. Gelet op de wettelijke bewaringstermijnen worden de gegevens die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot 10 jaar na beëindiging van voormelde overeenkomst bewaard.
 2. De persoonsgegevens, die dienstig zijn voor de commerciële opvolging, worden bewaard voor een periode van 10 jaar om nadien te worden verwijderd of minstens te worden geanonimiseerd, waardoor identificatie van de gebruikers niet meer mogelijk is. Indien de betrokkene zich uitschrijft voor direct marketing worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Gegevens van sollicitanten en kandidaat-uitzendkrachten zijn opgenomen in onze HR-database en worden voor een periode van 20 jaar bijgehouden.

V. Doorgeven van persoonsgegevens

QUALITY BVBA kan uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven. Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen verwerkers, gerechtelijke autoriteiten en derden (geen verwerkers):

1. Doorgave van uw persoonsgegevens aan verwerkers.
De doorgave noodzakelijk is voor de verwezenlijking van onze doeleinden zoals de uitvoering van de overeenkomst en de commerciële opvolging (marketing). Hiervoor werken wij samen met derde partijen of onderaannemers zoals IT-dienstverleners, mailingsoftware, externe medewerkers, …

2. Doorgave van uw persoonsgegevens aan gerechtelijke autoriteiten, overheden en/of politiediensten.
Er een wettelijke verplichting is tot doorgave van uw gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

3. Doorgave van uw persoonsgegevens als sollicitant aan derden
Uw gegevens als sollicitant worden op grond van uw toestemming en dit op een pro-actieve wijze doorgegeven aan onze opdrachtgevers, klanten, … dit in het kader van onze bemiddelingsopdracht.

VII. Rechten betrokkene


a. Recht op informatie

Volgens de wettelijke bepalingen dient QUALITY BVBA als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te informeren betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Dit privacy beleid geldt dan ook als een persoonlijke kennisgeving.

b. Recht op toegang
U heeft het recht om van, als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn kan u inzage verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden met bijkomende informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn, klachtenprocedure, …

Tevens kan u om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder bijhorende administratieve kosten. Let wel, wanneer u verschillende kopieën aanvraagt zal QUALITY BVBA hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

c. Recht op verbetering
Als betrokkene heeft u het recht alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben te verbeteren. Onder de noemer “verbeteren” dient te worden verstaan, dat u kosteloos verkeerde gegevens kan laten aanpassen of zelfs laten verwijderen. De correctheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens is van groot belang voor het bereiken van onze
doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

d. Recht op verzet
U beschikt over een dubbel recht van verzet. De wettelijke bepalingen voorzien een algemeen recht op verzet en een verzet inzake direct marketing.

- Algemeen recht op verzet

Als gebruiker/betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet. U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard zijn.

Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te voorkomen.

- Recht op verzet inzake direct marketing
U kan zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

De procedure om deze recht van verzet uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

e. Recht om vergeten te worden
Zonder onredelijke vertraging kan u, uw persoonsgegevens op eigen naam, laten wissen. Dit op voorwaarde dat:

 • De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waartoe zij verzameld of verwerkt zijn;
 • U de gegeven toestemming voor specifieke doeleinden intrekt;
 • De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

f. Recht om persoonsgegevens te verkrijgen
U heeft het recht om op aanvraag de persoonsgegevens die QUALITY BVBA bezit van u op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit kan opgevraagd worden voor persoonlijk gebruik alsook om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan QUALITY BVBA. Indien het voor ons technisch mogelijk is, kan u ook de elektronische verzending van uw persoonsgegevens naar een andere onderneming vragen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

g. Procedure uitoefening rechten

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen dient u de, al dan niet gemotiveerde, aanvraag samen met een bewijs van identiteit, meer bepaald een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen naar:

QUALITY BVBA
Meersstraat 76A te 8790 Waregem
KBO: 0843.622.163
Tel.: +32 56 96.01.30
Mail: info@quality-jobs.be

h. Aangifte en bevoegde instantie bij inbreuken
Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingautoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax :+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be